Privacy statement

Voordeel Makelaars respecteert de privacy van de bezoekers van onze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Voordeel Makelaars committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Door middel van dit privacy statement wil Voordeel Makelaars duidelijkheid scheppen in hetgeen Voordeel Makelaars met uw persoonsgegevens doet.

Persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens worden verstaan gegevens die herleidbaar zijns tot een "geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam van een persoon of een huisadres, maar ook een e-mailadres kan een persoonsgegeven zijn.

Indien u per e-mail of via webformulieren persoonsgegevens aan Voordeel Makelaars verstrekt, worden deze slechts verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor u ze achterlaat. Met het verschaffen van uw persoonsgegevens geeft u toestemming voor de verwerking van die gegevens. Ook kunnen wij uw gegevens met uw toestemming doorgeven aan een van de met ons samenwerkende intermediairs. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. De informatie die Voordeel Makelaars op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen.

Wet Bescherming Persoonsgevens
Bij de aanvraag van een financiële dienst worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door ons en door de met ons samenwerkende intermediairs, verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake financiële diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Voordeel Makelaars zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve aan de met ons samenwerkende intermediairs die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren.

Bezoekers gegevens
Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de Voordeel Makelaars website. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker. Dat wil zeggen dat de identiteit van onze bezoekers onbekend blijft. Zolang u hier zelf geen actie toe onderneemt zijn uw persoonlijke gegevens dus niet bekend bij ons.

Hyperlinks
De website van Voordeel Makelaars bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar Voordeel Makelaars kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites. Deze privacy policy heeft slechts betrekking op de website van Voordeel Makelaars.

Voordeel Makelaars behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig het Privacy Statement.